Regulamin Sklepu i Polityka Prywatności

I.Podstawowe pojęcia 

Sprzedawca –Ultra WZN Piotr Zalewski z siedzibą w Białymstoku ul. Transportowa 2C
15-399 NIP: 9662006070

Sklep -serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną
wyrwanizniewoli.pl/shop/ za pośrednictwem którego Klient może zakupić od
Sprzedawcy Towary.

Klient -osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w
przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej
przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a
która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług
Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument -osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.

Regulamin -niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą
elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar -rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy
sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której Klient posiadający konto użytkownika, może dokonać zakupu
Towarów.

                                               II.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy
  Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy
  sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
  odległość: poczta elektroniczna, telefon lub oraz korzystania przez
  Klienta ze Sklepu.
 2. W zakresie usług
  świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o
  którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient
  zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż
  odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, obowiązującego w momencie
  złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie
  informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do
  produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu
  Cywilnego.

                                                           III.Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym wyrwanizniewoli.pl/shop/ jest
  dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić
  formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając
  w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany
  jest  podać następujące dane:

a. Login

b. Hasło

c. E-mail

d. Imię

e. Nazwisko

f. Ulica, nr domu, nr mieszkania

g. Nr telefonu 

IV.Przyjmowanie zamówień

 1. Warunkiem
  korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i
  jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od
  Klientów są przyjmowane przez stronę internetową wyrwanizniewoli.pl/shop/
 3. Klient po
  złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za
  pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Po otrzymaniu
  przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces
  realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia
płatnego za pobraniem – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po
jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, 

b. w przypadku złożenia zamówienia
płatnego przelewem tradycyjnym -rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na
koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie. 

 •  Zamówienia złożone w Sklepie są
  realizowane w godzinach pracy Sklepu.
 • Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany
  będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
  uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 8 powyżej,
  Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi
  kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

                        V.Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia 

 1. Realizacja
  wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Zamówienia
  składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 3. Wysyłki za
  pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są w poniedziałki oraz środy
  wykluczając dni ustawowo wolne od pracy.

VI.Formy płatności 

 1. W ramach
  funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a. za pobraniem – płatność kurierowi
przy odbiorze przesyłki po wcześniejszym kontakcie mailowym z przedstawicielem
sklepu.

 b. przelewem na rachunek bankowy
podany w podsumowaniu zamówienia oraz wysłany na adres e-mailowy podany przez
klienta w formularzu zamówienia. 

 1. Klient, który
  wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za
  złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia
  zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i
  zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy
  podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia
  terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VII.Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w
  zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
  roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna
  Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli
  Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel
  umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o
  których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient
  poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił
  zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany
  Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna
  Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest
  obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub
  rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku
  Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne
  zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w
  zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako
  producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień
  tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć
  wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść
  tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca
  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
  przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku
  Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od
  dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w
  chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest
  odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w
  chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny
  tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma
  wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od
  wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar
  był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
  wady.
 9. Jeżeli Towar ma
  wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  usunięcia wady.
 10. Konsument może
  zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
  Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady,
  chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez
  Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może
  odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca
  zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
  otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja
  jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na
  wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie
  reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku
  skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu
  płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z
  zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o
  usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem
  roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg
  terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient 
  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy
  wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d
  niniejszego regulaminu.

VIII.Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje każdemu klientowi bez podania
przyczyny w terminie 30 dni od dnia zakupu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest
zwrot pełnowartościowego i nieużywanego towaru, który jest zachowany w
oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Warunkiem jest również zachowanie i
okazanie dowodu zakupu tj. paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 1. Zgodnie z Ustawą
  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od
  umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny,
  składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia
  wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do
  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem.
 2. Konsument może
  odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
  umowy zgodne z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą e-mailową na adres: zamówienia@wyrwanizniewoli.pl
 4. Konsument zwróci
  Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
  zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru
  należy dokonywać na adres WZN Sklep Gałczyńskiego 7 84-230 Rumia.
 6. Sprzedawca dokona
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Konsument.
 7. Konsument ponosi
  koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania rzeczy. Oceny zmniejszenia wartości rzeczy określa
  Sprzedawca.

IX.Ochrona danych
osobowych

 1. Składając
  zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego
  danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę,
  który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w
  rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
  danych osobowych.
 2. Dane osobowe
  znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie
  uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z
  ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych
  osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia
  każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32
  ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych
  osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
  osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 

X.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa
  zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na
  stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży
  zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą . Utrwalenie, zabezpieczenie i
  udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez
  wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów
  potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin
  dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie
  Sklepu wyrwanizniewoli.pl/shop/.
 4. Do korzystania ze
  Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do
  Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej
  wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego
  przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje
  się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w
  nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach
  nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie
  wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem,
  które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a
  bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom
  uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.